Калкулатор на GNOME

Извършване на аритметични, научни или финансови изчисления

Калкулаторът на GNOME е приложение, което изчислява математически изрази. Първоначално показва основен калкулатор само с прости аритметични операции, но можете да превключите към режимите „Разширен“, „Финансов“ или „Програмиране“. В тези режими ще намерите впечатляващ набор от функционалности.

Режимът „Разширен“ поддържа множество операции включително: логаритми, факториели, тригонометрични и хиперболични функции, делене по модул, комплексни числа, генериране на случайни числа, разлагане на прости множители и преобразуване на мерни единици.

Режимът „Финансов“ поддържа множество изчисления, включително изчисление на лихва за период от време, текуща и бъдеща стойност, амортизация по линеен метод и метод на намаляващия се остатък и др.

Режимът „Програмиране“ поддържа преобразуване между често използвани бройни системи (двоична, осмична, десетична и шестнадесетична), булева алгебра, преобразуване в обратен и допълнителен код, преобразуване на знак в код и др.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 40.1 released on 30 април 2021 г..

App is translated

This app is available in your language.