کاره‌هایی برای گنوم

بهترین کاره‌ها در زیست‌بوم گنوم را کشف کنید و یاد بگیرید چگونه مشارکت کنید.

کاره‌های ویژه در این مرور کلی همگی با فلسفهٔ گنوم ساخته شده‌اند. آن‌ها به‌راحتی قابل فهم و استفاده‌ای آسان، دارای طراحی استوار و جلاداده‌شده هستند و توجهی زیاد جزئیات ارائه می‌دهند. طبیعتاً،‌ آن‌ها نرم‌افزار آزاد هستند و متعهد به عضویت در جامعه‌ای پذیرا و دوستانه. این کاره‌ها به‌طرز فوق‌العاده‌ای میزکار گنوم شما را تکمیل می‌کنند.

کاره‌های پشتیبانی شده در افزاره‌های گنوم تلفن همراه با نقشک تلفن همراه مشخص شده‌اند.

کاره‌های هسته

کاره‌های هستهٔ گنوم وظایف روزمره در میزکار گنوم را پوشش می‌دهند. آن‌ها معمولاً در سامانهٔ گنوم شما ازپیش‌نصب‌شده هستند.

کاره‌های حلقه

حلقهٔ گنوم دارای کاره‌هایی است که زیست‌بوم گنوم را گسترش می‌دهند. در آن از نرم‌افزارهای اضافی فوق‌العاده‌ای که برای بن‌سازهٔ گنوم در دسترس‌اند، پشتیبانی می‌شود. درمورد حلقهٔ گنوم بیش‌تر بدانید.

کاره‌های توسعه

کاره‌های توسعهٔ گنوم به توسعه و طراحی کاره‌های جدید کمک و مشارکت در کاره‌های موجود را راحت می‌کند.