ماه افتخار معلولیت، نمایش دو پرچم معلولیت و پرچم اوتیسمی.

کاره‌هایی برای گنوم

کشف بهترین کاره‌های زیست‌بوم گنوم و آموختن چگونگی مشارکت.

تمامی کاره‌های معرّفی شده در این نمای کلّی، با در ذهن داشتن فلسفهٔ گنوم ساخته شده‌اند. درک و استفاده از آن‌ها راحت است؛ طرّاحی یکپارچه و جلا خورده‌ای داشته و توجّهی شایان ذکر به جزییات دارند. طبیعتاً نرم‌افزار آزاد بود و به حضور در اجتماعی پذیرا و دوستانه متعهّدند. این کاره‌ها کاملاً با میزکار گنوم یکپارچه خواهند شد.

کاره از افزاره‌های همرا پشتیبانی می‌کند کاره‌های پشتیبانی شده در افزاره‌های همراه گنومی با نقشک تلفن همراه علامت خورده‌اند.

کاره‌های هسته

کاره‌های هستهٔ گنوم، وظایف روزمره در میزکار گنوم را پوشش می‌دهند. معمولاً این کاره‌ها از پیش روی سامانهٔ گنومیتان نصب شده‌اند.

کاره‌های حلقه

حلقهٔ گنوم شامل کاره‌هاییست که زیست‌بوم گنوم را گسترش می‌دهند. این حلقه، نرم‌افزارهای تکمیلی بزرگی که برای بن‌سازهٔ گنوم موجودند را به نمایش می‌گذارد. درمورد حلقهٔ گنوم بیش‌تر بدانید.

ابزارهای توسعه

ابزارهای توسعهٔ گنوم، به توسعه و طرّاحی کاره‌های جدید کمک کرده و مشارکت در کاره‌های موجود را راحت می‌کند.

گزینش زبان