امبرول

پخش آهنگ و هیچ چیز دیگر

امبرول پخش‌کنندهٔ آهنگی بدون توهّم بزرگی است. اگر فقط می‌خواهید آهنگ‌های روی سامانهٔ محلیتان را پخش کنید، امبرول پخش‌کنندهٔ آهنگیست که دنبالش می‌گردید.

ویژگی‌های کنونی:

 • رابط کاربری تطبیقی
 • تغییر رنگ رابط کاربری با استفاده از تصویر آلبوم
 • پشتیبانی از کشیدن و انداختن برای صف کردن آهنگ‌ها
 • بُر زدن و تکرار
 • یکپارچگی MPRIS

درگیری

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 0.10.3 در ۲۳ مه ۲۰۲۳ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

 • Amberol
 • Audio
 • AudioVideo
 • Linux
 • Music
 • امبرول

گزینش زبان