تحلیلگر مصرف دیسک

بررسی اندازهٔ شاخه‌ها و فضای دیسک موجود

برنامه‌ای ساده برای واپایش مصرف و فضای موجود دیسک.

تحلیلگر مصرف دیسک می‌تواند شاخه‌های خاص، دستگاه‌های ذخیره و حساب‌های برخط را بپوید. این برنامه یک بازنمایی درختی و گرافیکی فراهم می‌کند که اندازهٔ هر شاخه را برای تسهیل تشخیص مکان هدر رفت فضای دیسک، نشان می‌دهد.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

 • نگه‌دارنده

  Paolo Borelli

 • نگه‌دارنده

  Stefano Facchini

 • نگه‌دارنده

  Christopher Davis

  he/him or they/them

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 45.0 در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

 • Cleanup
 • Disk Usage Analyzer
 • Filesystem
 • Linux
 • Space
 • Storage
 • System
 • تحلیلگر مصرف دیسک
 • ذخیره
 • فضا
 • پاکسازی

گزینش زبان