تحلیلگر مصرف دیسک

بررسی اندازهٔ شاخه‌ها و فضای دیسک موجود

برنامه‌ای ساده برای واپایش مصرف و فضای موجود دیسک.

تحلیلگر مصرف دیسک می‌تواند شاخه‌های خاص، دستگاه‌های ذخیره و حساب‌های برخط را بپوید. این برنامه یک بازنمایی درختی و گرافیکی فراهم می‌کند که اندازهٔ هر شاخه را برای تسهیل تشخیص مکان هدر رفت فضای دیسک، نشان می‌دهد.

درگیری

کاوش رابط

نمای افزاره‌ها و مکان‌ها
نمای پویش

آشنایی با ما

 • نگه‌دارنده

  Paolo Borelli

 • نگه‌دارنده

  Stefano Facchini

 • نگه‌دارنده

  Christopher Davis

  he/him or they/them

اطّلاعات بیش‌تر

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 46.0 در ۲۱ مارس ۲۰۲۴ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

 • Disk Usage Analyzer
 • Filesystem
 • Linux
 • System
 • تحلیلگر مصرف دیسک

گزینش زبان