ماشین‌حساب

انجام محاسبات ریاضی، علمی و مالی

ماشین‌حساب گنوم برنامه‌ای است که معادلات ریاضی را حل می‌کند. با این که در ابتدا به نظر می‌رسد ماشین‌حسابی ساده با تنها عملگرهای پایهٔ حسابی باشد، می‌توانید آن را به حالت‌های پیش‌رفته، مالی یا برنامه‌نویسی تغییر دهید تا قابلیت‌های غافل‌گیرانهٔ آن را بیابید.

ماشین‌حساب پیش‌رفته عملگرهای زیادی را پشتیبانی می‌کند. از جمله: لگاریتم‌، فاکتوریل، مثلّثات، توابع هزلولی، تقسیم پیمانه‌ای، اعداد مختلط، تولید عدد تصادفی، تجزیه به اعداد اوّل و تبدیل یکاها.

حالت مالی محاسبات زیادی را پشتیبانی می کند. از جمله نرخ سود دوره‌ای، مقدار حاضر و آینده، کاهش دوبرابر، استهلاک خط مستقیم و خیلی محاسبات دیگر.

حالت مهندسی از تبدیل بین مبناها (دودویی، هشت‌هشتی، ده‌دهی و شانزده‌شانزدهی)، جبر بولی، مکمّل یک و دو، تبدیل کد نویسه‌به‌نویسه و بسیاری قابلیت‌های دیگر پشتیبانی می‌کند.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

بیش‌تر بدانید

بازدید از صفحهٔ راهنمای برخط این کاره.

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 45.0.2 در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

 • Arithmetic
 • Calculation
 • Calculator
 • Financial
 • Linux
 • Scientific
 • Utility
 • ریاضی
 • علمی
 • ماشین‌حساب
 • مالی
 • محاسبه

گزینش زبان