منابع

کتاب‌نامه‌های خود را مدیریت کنید

کتاب‌نامه‌های خود را با BibTeX مدیریت کنید.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 0.6.2 در ۶ مهر ۱۴۰۲ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

Keywords

 • BibTeX
 • Bibliography
 • Citations
 • Citing
 • LaTeX
 • Linux
 • Literature
 • Science
 • TeX
 • ادبیات
 • استناد
 • بیب‌تک
 • تک
 • لاتک
 • منابع
 • کتاب‌شناسی