ارجاع‌ها

مدیریت کتابشناسیتان

کتابشناسی‌های خود را با BibTeX مدیریت کنید.

درگیری

کاوش رابط

پنجرهٔ اصلی

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 0.6.4 در ۵ آوریل ۲۰۲۳ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

  • Citations
  • Linux
  • Literature
  • Science
  • ارجاع‌ها

گزینش زبان