آشنایان

مدیریت آشنایانتان

آشنایان، اطّلاعات آشنایانتان را نگه‌داری و منظّم می‌کند. می‌توانید قطعه‌های اطّلاعات دربارهٔ آشنایانتان را ایجاد، ویرایش و حذف کرده یا به هم پیوند بزنید. آشنایان، جزییات را از تمامی منابعتان جمع کرده تا مکانی مرکزی برای مدیریت آشنایانتان به وجود آورد.

آشنایان هم‌چنین با دفترچه تلفن‌های برخط یک‌پارچه شده و به صورت خودکار آشنایانی از منابع برخط مختلف را به هم پیوند می‌دهد.

درگیری

کاوش رابط

آشنایان بدون آشنا
آشنایان پر شده با آشنایان
آشنایان در حالت گزینش
نمای برپاسازی آشنایان
نمای ویرایش آشنایان

آشنایی با ما

  • نگه‌دارنده

    Niels De Graef

اطّلاعات بیش‌تر

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 46.0 در ۱۶ مارس ۲۰۲۴ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

  • ContactManagement
  • Contacts
  • Linux
  • Office
  • آشنایان

گزینش زبان