آشنایان

مدیریت آشنایانتان

آشنایان، اطّلاعات آشنایانتان را نگه‌داری و منظّم می‌کند. می‌توانید قطعه‌های اطّلاعات دربارهٔ آشنایانتان را ایجاد، ویرایش و حذف کرده یا به هم پیوند بزنید. آشنایان، جزییات را از تمامی منابعتان جمع کرده تا مکانی مرکزی برای مدیریت آشنایانتان به وجود آورد.

آشنایان هم‌چنین با دفترچه تلفن‌های برخط یک‌پارچه شده و به صورت خودکار آشنایانی از منابع برخط مختلف را به هم پیوند می‌دهد.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 45.0 در ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

Keywords

  • Address book
  • ContactManagement
  • Contacts
  • Friends
  • Linux
  • Office
  • آشنایان
  • دفترچه تلفن
  • دوستان