آشنایان

مدیریت آشنایانتان

آشنایان، اطّلاعات آشنایانتان را نگه‌داری و منظّم می‌کند. می‌توانید قطعه‌های اطّلاعات دربارهٔ آشنایانتان را ایجاد، ویرایش و حذف کرده یا به هم پیوند بزنید. آشنایان، جزییات را از تمامی منابعتان جمع کرده تا مکانی مرکزی برای مدیریت آشنایانتان به وجود آورد.

آشنایان هم‌چنین با دفترچه تلفن‌های برخط یک‌پارچه شده و به صورت خودکار آشنایانی از منابع برخط مختلف را به هم پیوند می‌دهد.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

 • نگه‌دارنده

  Niels De Graef

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 45.0 در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

 • Address book
 • ContactManagement
 • Contacts
 • Friends
 • Linux
 • Office
 • آشنایان
 • دفترچه تلفن
 • دوستان

گزینش زبان