رمزگشا

پویش و تولید رمزینه‌های پاس

پوینده و تولیدکنندهٔ رمزینه‌های پاس،‌ زیبا ولی ساده.

قابلیت‌ها:

 • تولیدکنندهٔ رمزینهٔ پاس
 • پویش کردن با یک دوربین
 • پویش کردن یک نماگرفت
 • در صورت امکان، محتوای رمزینهٔ پاس را تجزیه می‌کند و نمایش می‌دهد

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 0.4.0 در ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

Keywords

 • Code
 • Decoder
 • Generate
 • Linux
 • QR
 • Scan
 • Scanning
 • Utility
 • اسکن
 • تولید
 • رمز
 • رمزگشا
 • رمزینه
 • پویش
 • کد