رمزگشا

پویش و تولید رمزینه‌های پاس

پوینده و تولیدکنندهٔ رمزینه‌های پاس،‌ زیبا ولی ساده.

قابلیت‌ها:

  • تولیدکنندهٔ رمزینهٔ پاس
  • پویش کردن با یک دوربین
  • پویش کردن یک نماگرفت
  • در صورت امکان، محتوای رمزینهٔ پاس را تجزیه می‌کند و نمایش می‌دهد

درگیری

کاوش رابط

تولید یک رمزینهٔ پاس
پویش کردن رمزینهٔ پاس با یک دوربین
تاریخچهٔ رمزینه‌های پاس پویش/تولید شده

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 0.5.0 در ۲۰ مارس ۲۰۲۴ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

  • Decoder
  • Linux
  • Scanning
  • Utility
  • رمزگشا

گزینش زبان