نشان

ایجاد چهرک‌های پروژه‌

ایجاد چهرک‌های پروژه‌ها برای اتاق‌های ماتریکس و عملیات گیتتان از یک نقشک نمادین.

درگیری

کاوش رابط

پنجرهٔ اصلی

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 1.4.0 در ۲۰ مارس ۲۰۲۴ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

  • Emblem
  • Linux
  • Utility
  • نشان

گزینش زبان