نشان

ایجاد چهرک‌های پروژه‌

ایجاد چهرک‌های پروژه‌ها برای اتاق‌های ماتریکس و عملیات گیتتان از یک نقشک نمادین.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 1.3.0 در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

  • Emblem
  • Linux
  • Logo
  • Utility
  • نشان

گزینش زبان