پایشگر سامانه

نمایش و مدیریت منابع سامانه

پایشگر سامانه، یک نمایشگر فرایندها و یک پایشگر سامانه، با یک واسط کاربری جذاب و ساده است.

پایشگر سامانه این امکان را می‌دهد که بفهمید چه برنامه‌هایی در حال استفاده از پردازشگر یا حافظهٔ رایانه‌تانند، بتوانید برنامه‌های درحال اجرا را مدیریت کرده، فرایندهای ناپاسخگو را مجبور به توقف کنید و الویت یا وضعیت فرایندهای موجود را تغییر دهید.

امکان نمایش نمودار منابع‌، نمایی کلی از آن‌چه روی رایانه‌تان رخ می‌دهد را با نمایش میزان استفاده از شبکه، حافظه و پردازشگر، به شما می‌دهد.

درگیر شدن

کاوش رابط

نمای فهرست پردازش
نمای‌کلی منابع
نمای سامانه پرونده‌ها

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

Keywords

  • Linux
  • System Monitor
  • پایشگر سامانه