لورم

تولید متن فضاپرکن

کاره‌ای ساده که متن فضاپرکن و معروف لورم ایپسوم تولید می‌کند.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 1.3 در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

  • Linux
  • Lorem
  • Placeholder
  • Utility
  • فضاپرکن
  • لورم

گزینش زبان