نمایشگر تصویر

دیدن تصویرها

مرور تصویرها و بازرسی فراداده‌هایشان با:

 • پرداخت تصویر شتاب‌داده با GPU
 • پرداخت کاشی‌گون برای نگاشتارهای برداری
 • کدگشایی تصویر قرنطینه شده و گسترش‌پذیر
 • ارائه دسترسی‌پذیر بیش‌تر فراداده‌های مهم.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

 • نگه‌دارنده

  Christopher Davis

  he/him or they/them

اطّلاعات بیش‌تر

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 44.3 در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

Keywords

 • 2DGraphics
 • GNOME
 • GTK
 • Graphics
 • Image Viewer
 • Linux
 • Loupe
 • Picture
 • RasterGraphics
 • Slideshow
 • Viewer
 • اسلاید
 • لوپ
 • نمایشگر تصویر
 • نگاره
 • نگاشتار