نمایشگر تصویر

دیدن تصویرها

مرور تصویرها و بازرسی فراداده‌هایشان با:

 • پرداخت تصویر شتاب‌داده با GPU
 • پرداخت کاشی‌گون برای نگاشتارهای برداری
 • کدگشایی تصویر قرنطینه شده و گسترش‌پذیر
 • ارائه دسترسی‌پذیر بیش‌تر فراداده‌های مهم.

درگیری

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 46.2 در ۹ آوریل ۲۰۲۴ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

 • GNOME
 • GTK
 • Graphics
 • Image Viewer
 • Linux
 • Viewer
 • نمایشگر تصویر

گزینش زبان