پرونده‌ها

دسترسی و سازماندهی پرونده‌ها

پرونده‌ها که به نام ناتیلوس نیز شناخته می‌شود، مدیر پروندهٔ پیش‌گزیده میزکار گنوم است. این برنامه راهی ساده و یک‌پارچه برای مدیریت پرونده‌ها و مرور سامانه‌پرونده‌هایتان فراهم می‌کند.

ناتیلوس تمام عملکردهای پایه‌ای یک مدیر پرونده و بیش‌تر از آن را پشتیبانی می‌کند. این برنامه می‌تواند پرونده‌ها و شاخه‌هایتان را چه به صورت محلی و چه روی شبکه جست‌وجو و مدیریت کند، داده‌ها را از رسانه‌های قابل حمل خوانده و رویشان بنویسد و کدنوشته‌ها و کاره‌ها را اجرا کند. این برنامه سه نما دارد: شبکهٔ نقشک، سیاههٔ نقشک و سیاههٔ درختی. عملکردهای این برنامه می‌تواند به‌دست افزایه‌ها و کدنوشته‌ها گسترش یابد.

درگیر شدن

کاوش رابط

نمای شبکه‌ای
نمای سیاهه‌ای
جست‌وجو
دیگر مکان‌ها

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

بیش‌تر بدانید

بازدید از صفحهٔ راهنمای برخط این کاره.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش ? در منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

  • Files
  • Linux
  • System
  • پرونده‌ها

گزینش زبان