پرونده‌ها

دسترسی و سازماندهی پرونده‌ها

پرونده‌ها که به نام ناتیلوس نیز شناخته می‌شود، مدیر پروندهٔ پیش‌گزیده میزکار گنوم است. این برنامه راهی ساده و یک‌پارچه برای مدیریت پرونده‌ها و مرور سامانه‌پرونده‌هایتان فراهم می‌کند.

ناتیلوس تمام عملکردهای پایه‌ای یک مدیر پرونده و بیش‌تر از آن را پشتیبانی می‌کند. این برنامه می‌تواند پرونده‌ها و شاخه‌هایتان را چه به صورت محلی و چه روی شبکه جست‌وجو و مدیریت کند، داده‌ها را از رسانه‌های قابل حمل خوانده و رویشان بنویسد و کدنوشته‌ها و کاره‌ها را اجرا کند. این برنامه سه نما دارد: شبکهٔ نقشک، سیاههٔ نقشک و سیاههٔ درختی. عملکردهای این برنامه می‌تواند به‌دست افزایه‌ها و کدنوشته‌ها گسترش یابد.

درگیری

کاوش رابط

نمای شبکه‌ای
نمای سیاهه‌ای
جست‌وجو

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

بیش‌تر بدانید

بازدید از صفحهٔ راهنمای برخط این کاره.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش ? در منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

  • Files
  • Linux
  • System
  • پرونده‌ها

گزینش زبان