گنگی

سانسور اطّلاعات خصوصی

گنگی می‌گذارد اطّلاعات خصوصیتان را از هر تصویری دربیاورد.

درگیری

کاوش رابط

پنجرهٔ اصلی

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 0.0.10 در ۲۴ مارس ۲۰۲۴ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

  • Linux
  • Obfuscate
  • Utility
  • گنگی

گزینش زبان