تنظیمات

ابزاری برای پیکربندی میزکار گنوم

تنظیمات، واسط اصلی برای پیکربندی سامانه‌تان است.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 45.rc در ۳ شهریور ۱۴۰۲ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

Keywords

  • Linux
  • Settings
  • تنظیمات