تنظیمات

ابزاری برای پیکربندی میزکار گنوم

تنظیمات، واسط اصلی برای پیکربندی سامانه‌تان است.

درگیری

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

بیش‌تر بدانید

بازدید از صفحهٔ راهنمای برخط این کاره.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 45.0 در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

  • Linux
  • Settings
  • تنظیمات

گزینش زبان