پویشگر پرونده

گرفتن یک رونوشت دیجیتالی از عکس‌ها و سندهایتان

راهی ساده برای پویش اسناد و تصاویر. می‌توانید قسمت‌های نامناسب عکس را بریده و در صورت اشتباه بودن جهت، آن را بچرخانید. می‌توانید پویش‌های خود را چاپ، به pdf برون‌ریزی یا در بازه‌ای در قالب‌های تصویری ذخیره کنید.

این کاره از چهارچوب SANE برای پشتیبانی از پویشگرهای موجود استفاده می‌کند.

درگیری

کاوش رابط

آشنایی با ما

  • نگه‌دارنده

    Bartosz

اطّلاعات بیش‌تر

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 46.0 در ۱۸ مارس ۲۰۲۴ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

  • Document Scanner
  • Graphics
  • Linux
  • Scanning
  • پویشگر پرونده

گزینش زبان