دوربین

گرفتن نگاره و ویدیو

گرفتن نگاره یا ویدیو روی رایانه، رایانک یا تلفنتان.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 45.2 در ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

  • AudioVideo
  • Camera
  • Linux
  • Photos
  • Picture
  • Recorder
  • Snapshot
  • Video
  • Webcam
  • دوربین

گزینش زبان