دوربین

گرفتن نگاره و ویدیو

گرفتن نگاره یا ویدیو روی رایانه، رایانک یا تلفنتان.

درگیری

کاوش رابط

واسط اصلی دوربین
جُنگ‌بینِ دوربین

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 46.3 در ۶ مه ۲۰۲۴ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

  • AudioVideo
  • Camera
  • Linux
  • Recorder
  • Video
  • دوربین

گزینش زبان