نرم‌افزارها

نصب و به‌روز رسانی کاره‌ها

نرم‌افزارها می‌گذارد کاره‌های جدید و افزونه‌های سامانه‌ای را یافته و نصب کنید و کاره‌های پیش‌تر نصب‌شده را بردارید.

نرم‌افزارها کاره‌های محبوب و برتر را همراه با توضیحات مفید و چند نماگرفت از هر کاره نمایش می‌دهد. کاره‌ها می‌توانند از طریق مرور سیاههٔ دسته‌ها یا با جست‌وجو پیدا شوند. همچنین اجازهٔ به‌روز رسانی سامانه از طریق به‌روز رسانی برون‌خط را می‌دهد.

درگیر شدن

کاوش رابط

تابلوی نمای‌کلی
تابلوی جزییات
تابلوی جزییات
تابلوی نصب شده‌ها
تابلوی به‌روز رسانی‌ها
تابلوی به‌روز رسانی‌ها
جزییات به‌روز رسانی

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 45.0 در ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

Keywords

  • Linux
  • Software
  • نرم‌افزارها