سامانما

نمایه سازی از یک برنامه یا کل سامانه

سامانما می‌گذارد برنامه‌ها را برای کمک به اشکال‌زدایی و بهینه‌سازی نمایه کنید.

درگیری

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 45.1 در ۲۴ اکتبر ۲۰۲۳ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

  • Linux
  • Sysprof
  • سامانما

گزینش زبان