ویرایشگر متن

ویرایش پرونده‌های متنی

ویرایشگر متن گنوم،‌ویرایشگر متنی ساده با تمرکز بر رضایت‌بخش کردن تجربهٔ پیش‌گزیده است.

درگیری

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 46.1 در ۱۰ آوریل ۲۰۲۴ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

  • Linux
  • Text Editor
  • TextEditor
  • Utility
  • ویرایشگر متن

گزینش زبان