پیچ‌وتاب

انتقال سریع و ایمن پرونده

پیچ‌وتاب می‌گذارد با تبادل کدی واژه‌محور، پرونده‌ها را به صورت امن از طریق اینترنت یا شبکهٔ محلّی برای هم بفرستید.

بهترین روش انتقالی که با استفاده از شیوه‌نامهٔ «کرمچالهٔ جادویی» تعیین می‌شود، در صورت امکان شامل انتقال در شبکهٔ محلی نیز می‌شود.

امکانات

 • فرستادن پرونده‌ها بین چند افزاره
 • همهٔ پرونده‌های انتقالی رمزگذاری می‌شوند
 • انتقال مستقیم پرونده‌ها در شبکهٔ محلی اگر ممکن باشد
 • به اتّصال اینترنت نیاز است
 • پشتیبانی کد پاس
 • سازگاری با کارساز خط فرمان کرمچالهٔ جادویی و تمامی دیگر کاره‌های سازگار

درگیری

کاوش رابط

انتقال پرونده کامل
پنجرهٔ اصلی
کد انتقال
پذیرش انتقال پرونده
گرفتن پرونده

آشنایی با ما

 • نگه‌دارنده

  Fina Wilke

  she / her

اطّلاعات بیش‌تر

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 0.7.0 در ۲۳ مارس ۲۰۲۴ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

 • Linux
 • Utility
 • Warp
 • پیچ‌وتاب

گزینش زبان