راهنما

نمایشگر راهنما برای گنوم

سلپ نمایشگر راهنمای گنوم است. به صورت پیش‌فرض برای نمایش مستندات مالارد طرّاحی شده،‌ولی می‌تواند DocBook، info، man و HTML را نیز نشان دهد.

این برنامه یافتن مستندات موردنیازتان را به وسیلهٔ جست‌وجوی تعاملی و نشانک‌ها، راحت می‌کند.

هم‌چنین یک حالت ویرایشگر دارد که هنگام ویرایش مستندات مالارد، نظرات ویرایشی و وضعیت‌های اصلاح را نشان می‌دهد.

درگیری

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 41.1 در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

  • Help
  • Linux
  • راهنما

گزینش زبان