راهنما

نمایشگر راهنما برای گنوم

سلپ نمایشگر راهنمای گنوم است. به صورت پیش‌فرض برای نمایش مستندات مالارد طرّاحی شده،‌ولی می‌تواند DocBook، info، man و HTML را نیز نشان دهد.

این برنامه یافتن مستندات موردنیازتان را به وسیلهٔ جست‌وجوی تعاملی و نشانک‌ها، راحت می‌کند.

هم‌چنین یک حالت ویرایشگر دارد که هنگام ویرایش مستندات مالارد، نظرات ویرایشی و وضعیت‌های اصلاح را نشان می‌دهد.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 41.1 در ۳ مهر ۱۴۰۰ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

Keywords

  • Help
  • Linux
  • راهنما