پیچ‌وتاب

انتقال سریع و ایمن پرونده

پیچ‌وتاب به شما این امکان را می‌دهد که با تبادل یک کد مبتنی بر کلمه، پرونده‌ها را به طور ایمن از طریق اینترنت یا شبکهٔ محلی برای یکدیگر ارسال کنید.

بهترین روش انتقالی که با استفاده از شیوه‌نامهٔ «کرمچالهٔ جادویی» تعیین می‌شود، در صورت امکان شامل انتقال در شبکهٔ محلی نیز می‌شود.

امکانات

  • ارسال پرونده‌ها میان چندین افزاره
  • همهٔ پرونده‌های انتقالی رمزگذاری می‌شوند
  • انتقال مستقیم پرونده‌ها در شبکهٔ محلی اگر ممکن باشد
  • به اتّصال اینترنت نیاز است
  • سازگاری با کارساز خط فرمان «کرمچالهٔ جادویی»

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

  • نگه‌دارنده

    Fina Wilke

    she / her

اطّلاعات بیش‌تر

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 0.3.1 در ۲ آبان ۱۴۰۱ منتشر شده.

تا حدودی ترجمه شده

بخش‌هایی از این کاره به زبانتان موجود است.