ابزاری برای پیکربندی میزکار گنوم

تنظیمات، واسط اصلی برای پیکربندی سامانه‌تان است.

مشارکت کنید

کاوش رابط

تابلوی صدای تنظیمات گنوم
تابلوی موشی و صفحه‌لمسی تنظیمات گنوم
تابلوی پس‌زمینهٔ تنظیمات گنوم
تابلوی صفحه‌کلید تنظیمات گنوم

با ما آشنا شوید

اطّلاعات بیش‌تر

کاره ترجمه شده است

این کاره در زبان شما موجود است.