ماشین‌حساب

انجام محاسبات ریاضی، علمی و مالی

ماشین‌حساب گنوم برنامه‌ای است که معادلات ریاضی را حل می‌کند. با این که در ابتدا به نظر می‌رسد ماشین‌حسابی ساده با تنها عملگرهای پایهٔ حسابی باشد، می‌توانید آن را به حالت‌های پیش‌رفته، مالی یا برنامه‌نویسی تغییر دهید تا قابلیت‌های غافل‌گیرانهٔ آن را بیابید.

ماشین‌حساب پیش‌رفته عملگرهای زیادی را پشتیبانی می‌کند. از جمله: لگاریتم‌، فاکتوریل، مثلّثات، توابع هایپربولیک، تقسیم پیمانه‌ای، اعداد مختلط، تولید عدد تصادفی، تجزیه به اعداد اوّل و تبدیل واحدها.

حالت مالی محاسبات زیادی را پشتیبانی می کند. از جمله نرخ سود دوره‌ای، مقدار حاضر و آینده، کاهش دوبرابر، استهلاک خط مستقیم و خیلی محاسبات دیگر.

حالت مهندسی از تبدیل بین مبناها (دودویی، هشتایی، ده‌تایی و شانزده‌تایی)، جبر بول، مکمّل یک و دو، تبدیل کد نویسه به نویسه و بسیاری قابلیت‌های دیگر پشتیبانی می‌کند.

مشارکت کنید

کاوش رابط

با ما آشنا شوید

اطّلاعات بیش‌تر

بیش‌تر بدانید

از صفحهٔ راهنمای برخط این کاره بازدید کنید.

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین منتشرشده

آخرین نگارش 42.1 در ۶ خرداد ۱۴۰۱ منتشر شده است.

کاره ترجمه شده است

این کاره در زبان شما موجود است.