یک مدیر آشنایان برای گنوم

آشنایان، اطّلاعات آشنایانتان را نگه‌داری و منظّم می‌کند. می‌توانید قطعه‌های اطّلاعات دربارهٔ آشنایانتان را ایجاد، ویرایش و حذف کرده یا به هم پیوند بزنید. آشنایان جزئیات را از همهٔ منابعتان جمع می‌کند تا مکانی مرکزی برای مدیریت آشنایانیتان به‌وجود آورد.

آشنایان هم‌چنین با دفترچه‌های نشانی برخط یک‌پارچه شده و به صورت خودکار آشنایانیی از منابع برخط مختلف را به هم پیوند می‌دهد.

مشارکت کنید

کاوش رابط

با ما آشنا شوید

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین منتشرشده

آخرین نگارش 41.0 در ۷ مهر ۱۴۰۰ منتشر شده است.

کاره ترجمه شده است

این کاره در زبان شما موجود است.