تنظیمات

ابزاری برای پیکربندی میزکار گنوم

تنظیمات، واسط اصلی برای پیکربندی سامانه‌تان است.

مشارکت کنید

کاوش رابط

با ما آشنا شوید

اطّلاعات بیش‌تر

کاره ترجمه شده است

این کاره در زبان شما موجود است.