نرم‌افزارها

نصب و به‌روز رسانی کاره‌ها

نرم‌افزارها می‌گذارد برنامه‌های جدید و افزونه‌های سامانه‌ای را یافته و نصب کنید و برنامه‌های پیش‌تر نصب‌شده را بردارید.

نرم‌افزارها برنامه‌های محبوب و برتر را همراه با توضیحات مفید و چندین نماگرفت از هر برنامه نمایش می‌دهد. برنامه‌ها می‌توانند از طریق مرور دسته‌بندی‌ها یا با استفاده از جست‌وجو پیدا و نصب شوند. همچنین به شما اجازه به‌روز رسانی سامانه از طریق به‌روز رسانی برون‌خط را می‌دهد.

درگیر شدن

کاوش رابط

تابلوی نمای‌کلی
تابلوی جزییات
تابلوی جزییات
تابلوی نصب شده‌ها
تابلوی به‌روز رسانی‌ها
تابلوی به‌روز رسانی‌ها
جزییات به‌روز رسانی

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 43.1 در ۲۹ مهر ۱۴۰۱ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.