سایه‌روشن

بررسی سایه‌روشن بین دو رنگ

سایه‌روشن چگونگی تطابق سایه‌روشن بین دو رنگ با الزامات WCAG را بررسی می‌کند.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 0.0.5 در ۲۶ دی ۱۴۰۰ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.