Icon Library

Symbolic icons for your apps

Find the right icon to use on your GNOME application.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 0.0.14 در ۱۹ آبان ۱۴۰۱ منتشر شده.

ترجمه نشده

این کاره به زبانتان موجود نیست.