Typography

Typography tool

Tool for working with the GNOME typography design guidelines.

مشارکت کنید

کاوش رابط

با ما آشنا شوید

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین منتشرشده

آخرین نگارش 0.2.0 در ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ منتشر شده است.

ترجمه نشده است

این کاره در زبان شما موجود نیست.