Typography

Typography tool

Tool for working with the GNOME typography design guidelines.

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 0.2.0 در ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ منتشر شده.

ترجمه نشده

این کاره به زبانتان موجود نیست.