ویرایش پرونده‌های متنی

جی‌ادیت، ویرایشگر متن محیط میزکار گنوم است.

هدف نخست جی‌ادیت، سادگی استفاده، با واسطی به صورت پیش گزیده ساده، است. ویژگی‌های پیش‌رفته‌تر با به کار انداختن افزایه‌ها موجودند.

مشارکت کنید

کاوش رابط

اطّلاعات بیش‌تر

بیش‌تر بدانید

از صفحهٔ راهنمای برخط این کاره بازدید کنید.

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین منتشرشده

آخرین نگارش 40.1 در ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ منتشر شده است.

کاره ترجمه شده است

این کاره در زبان شما موجود است.