راهنما

نمایشگر راهنما برای گنوم

سلپ نمایشگر راهنمای گنوم است. به صورت پیش‌فرض برای نمایش مستندات مالارد طرّاحی شده،‌ولی می‌تواند DocBook، info، man و HTML را نیز نشان دهد.

این برنامه یافتن مستندات موردنیازتان را به وسیلهٔ جست‌وجوی تعاملی و نشانک‌ها، راحت می‌کند.

هم‌چنین یک حالت ویرایشگر دارد که هنگام ویرایش مستندات مالارد، نظرات ویرایشی و وضعیت‌های اصلاح را نشان می‌دهد.

مشارکت کنید

کاوش رابط

با ما آشنا شوید

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین منتشرشده

آخرین نگارش 41.1 در ۳ مهر ۱۴۰۰ منتشر شده است.

کاره ترجمه شده است

این کاره در زبان شما موجود است.