સંપર્કો

GNOME માટે સંપર્ક સંચાલક

સંપર્કો તમારી સંપર્ક જાણકારીને સંચાલિત રાખે છે. તમે બનાવી, ફેરફાર અને કાઢી શકો છો અને તમારા સંપર્કો વિશે જાણકારીઓને ભેગી કરી કડી કરી શકો છો. સંપર્કો તમારાં સંપર્કોને સંચાલિત કરવા માટે કેન્દ્રિત જગ્યાને પૂરી પાડી તમારા બધા સ્ત્રોતોમાંથી વિગતોને એકત્રિત કરે છે.

સંપર્કો ઓનલાઇન સરનામાં પુસ્તિકાઓ સાથે પણ એકત્રિત થયેલ હશે અને આપમેળે વિવિધ ઓનલાઇન સ્ત્રોતોમાંથી સંપર્કોની કડી કરે છે.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 29 સપ્ટેમ્બર, 2021.

Partially translated

Some parts of this app are available in your language.