កម្មវិធី​ត្រួត​​ពិនិត្យ​ប្រព័ន្ធ

មើល និង​គ្រប់គ្រងធនធាន​ប្រព័ន្ធ

​កម្មវិធី​ត្រួត​ពិនិត្យ​ប្រព័ន្ធ​គឺ​ជា​ដំណើរការ​របស់​កម្មវិធី​មើល និង​ការ​ពិនិត្យ​ប្រព័ន្ធ​ដែល​មាន​ចំណុច​ប្រទាក់​ស្អាត និង​ងាយស្រួល​ប្រើ។

កម្មវិធី​ត្រួតពិនិត្យ​ប្រព័ន្ធ​អាច​ជួយ​អ្នក​រកមើល​នូវ​កម្មវិធី​អ្វី​ខ្លះ​ដែល​ប្រព័ន្ធ​ដំណើរការ ឬ​អង្គ​ចងចាំ​​​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក​កំពុង​ប្រើ អាច​គ្រប់គ្រង​កម្មវិធី​កំពុង​ដំណើរការ បង្ខំ​បញ្ឈប់​ដំណើរការ​មិន​ឆ្លើយតប និង​ប្ដូរ​ស្ថានភាព ឬ​អាទិភាព​ដំណើរការ​ដែល​មាន​ស្រាប់។

លក្ខណ​ពិសេស​ក្រាហ្វិក​ធនធាន​គឺ​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​​រហ័ស​នៃ​អ្វី​ដែល​កំពុង​ដំណើរការ​លើ​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក បង្ហាញ​ពី​ការ​ប្រើប្រាស់​បណ្ដាញ អង្គ​ចងចាំ និង​ប្រព័ន្ធ​ដំណើរការ​បច្ចុប្បន្ន។

Get involved

Explore the interface

Process list view
Resources overview
File Systems view

Get to know us

More Information