ម៉ាស៊ីន​គិត​លេខ GNOME

អនុវត្ត​ការ​គណនា​គណិតវិទ្យា វិទ្យាសាស្ត្រ ឬ​ហិរញ្ញវត្ថុ

ម៉ាស៊ីន​គិត​លេខ​របស់ GNOME ជា​កម្មវិធី​សម្រាប់​ដោះស្រាយ​សមីការ​​គណិតវិទ្យា។ តាម​រយៈ​វា​នៅ​ការ​លេច​ឡើង​ដំបូង​ជា​ម៉ាស៊ីន​គិត​លេខ​សាមញ្ញ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ, អ្នក​អាច​ប្ដូរ​ទៅ​កម្មវិធី​គណនា, ហិរញ្ញវត្ថុ​, ឬ​របៀប​សរសេរ​កម្មវិធី និង​ជា​ច្រើន​ទៀត។

ម៉ាស៊ីន​គិតលេខ​​គាំទ្រ​កម្មវិធី​ជា​ច្រើន, រួមមាន៖ logarithms, factorials, trigonometric and hyperbolic functions, modulus division, complex numbers, random number generation, prime factorization and unit conversions.

របៀប​ហិរញ្ញវត្ថុ​គាំទ្រ​សម្រាប់​ការ​គណនា​មួយ​ចំនួន, រួម​មាន​អត្រា​ការ​ប្រាក់​​តាម​ពេល​កំណត់, តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន និង​ពេល​អនាគត, ការ​បង់​រំលោះ​តាម​បន្ទាត់​ត្រង់, និង​ផ្សេង​ច្រើន​ទៀត។

របៀប​សរសេរ​កម្មវិធី​គាំទ្រ​ការ​សន្ទនា​រវាង​មូលដ្ឋាន​ទូទៅ (គណិតវិទ្យា, octal, decimal, and hexadecimal), boolean algebra, one’s and two’s complementation, character to character code conversion, and more.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 18 កញ្ញា 2021.

Partially translated

Some parts of this app are available in your language.