ស្ថានីយ

ប្រើ​បន្ទាត់​ពាក្យបញ្ជា

ស្ថានីយ GNOME គឺជា​ស្ថានីយ​កម្មវិធី​និម្មិត​សម្រាប់​ចូល​ដំណើរការ​បរិស្ថាន UNIX សែល ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ដំណើរការ​កម្មវិធី​ដែល​មាន​នៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​របស់​អ្នក។

វា​គាំទ្រ​ទម្រង់​ច្រើន ផ្ទាំង​ច្រើន និង​អនុវត្ត​គ្រាប់ចុច​ផ្លូវកាត់​ជាច្រើន​ផង​ដែរ។

Get involved

Explore the interface

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Not translated

This app is not available in your language.