ಚೀಸ್

ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಕ್ಯಾಮ್‌ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮಾಷೆಯ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಪರಿಣಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಗು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ

ಚೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಕ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೋಜನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಫೋಟ್ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪೋಸ್ ನೀಡುವ, ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಶ್‌ಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ!

ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಚೀಸ್‌ GStreamer ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಚೀಸ್‌ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಥವ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 3.38.0 released on ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16, 2020.

App is translated

This app is available in your language.