ಟರ್ಮಿನಲ್‌

ಆಜ್ಞಾ ಸಾಲನ್ನು ಬಳಸು

GNOME ಟರ್ಮಿನಲ್‌ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು UNIX ಶೆಲ್‌ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಿಲುಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಒಂದು ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಅನ್ವಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್‌ಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ಹಲವಾರು ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು, ಅನೇಕ ಟ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಕೀಲಿಮಣೆ ಸಮೀಪಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತದೆ.

Get involved

Explore the interface

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Not translated

This app is not available in your language.