കലണ്ടർ

ഗ്നോമിന്റെ കലണ്ടർ

ഗ്നോം ഡെസ്ക്ടോപ്പുമായി കൃത്യമായി ചേർന്നുനിൽക്കാനായി നിർമ്മിച്ച ഒരു ലളിതവും മനോഹരവുമായ കലണ്ടർ പ്രയോഗമാണ് ഗ്നോം കലണ്ടർ.

ഉപയോക്തൃ-കേന്ദ്രീകൃതമായ ഉപയോഗ്യതയ്ക്കും മികച്ച സവിശേഷതകൾക്കും ഇടയിലുള്ള സന്തുലനാവസ്ഥ കണ്ടെത്താനാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. ഒട്ടും കൂടുതലുമില്ല കുറവുമില്ല. കലണ്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കാലങ്ങളായി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതു പോലെയുള്ള സുഖം താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കും!

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 2021, സെപ്റ്റംബർ 17.

App is translated

This app is available in your language.