ഗ്നോം ക്യാരക്റ്റേഴ്സ്

അക്ഷരങ്ങളുടെ വഴികാട്ടി

ക്യാരക്ടര്‍ എന്നത് ലളിതമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന അപ്ലിക്കേഷന്‍ ആണ്.ഇത് അപൂര്‍വ്വമായ ക്യാരക്ടറെ കണ്ടെത്തുകയും കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.നിങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന സൂചകപദങ്ങളെ വേഗത്തില്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഇത് അനുവദിക്കുന്നു.

ചിത്രങ്ങള്‍ , ചിഹ്നങ്ങള്‍ മുതലായവ വിഭാഗങ്ങളായി ക്രമത്തില്‍ നിങ്ങളെ തിരയാം.

Get involved

Explore the interface

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 2021, സെപ്റ്റംബർ 21.

App is translated

This app is available in your language.