ചീസ്

നിങ്ങളുടെ വെബ്കാം ഉപയോഗിച്ചു് നല്ല രസമുള്ള ഗ്രാഫിക്കല്‍ പ്രഭാവങ്ങളോടുകൂടിയ ചിത്രങ്ങളും ചലച്ചിത്രങ്ങളും എടുക്കുക

നിങ്ങളുടെ വെബ്കാം ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രങ്ങളും ചലചിത്രങ്ങളും എടുത്ത്, കിടിലം പ്രഭാവങ്ങളൊക്കെ ചേര്‍ത്ത്, വേണമെങ്കില്‍ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന പ്രയോഗമാണ് ചീസ്.

ബഴ്സ്റ്റ് രീതി ഉപയോഗിച്ച് കുറേ ഫോട്ടോകള്‍ അടുത്തടുത്തായി എടുക്കാം. കൗണ്ട്ഡൗൺ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരുങ്ങാനുള്ള സമയം നൽകാം, വേണമെങ്കില്‍ ഫ്ലാഷും ആവാം!

പിന്നണിയില്‍, GStreamer ഉപയോഗിച്ചാണ് ചീസ് ഫോട്ടോകള്‍ക്കും ചലചിത്രങ്ങള്‍ക്കും കിടിലന്‍ പ്രഭാവങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. ചീസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെയോ, കൂട്ടുകാരുടേയോ, ഓമന മൃഗങ്ങളുടേയോ, അങ്ങനെ എന്തിന്റേയും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്ക് വയ്ക്കുന്നതും എളുപ്പമാണ്.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 3.38.0 released on 2020, സെപ്റ്റംബർ 16.

App is translated

This app is available in your language.