ഗ്നോം ലോഗുകള്‍

സിസ്റ്റത്തിന്റെ വിശദമായ ഇവന്റ് ലോഗ് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക

സിസ്റ്റംഡി ജേര്‍ണലില്‍ നിന്നുള്ള ഇവന്റ് ലോഗുകളെ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക,ഹാര്‍ഡ്‍വെയര്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ എന്നിവപോലെ വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിക്കുക

ലോഗുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് തിരച്ചില്‍ വാക്ക് നല്‍കി നിങ്ങള്‍ക്ക് ലോഗുകള്‍ തിരയാം, ഓരോ സന്ദര്‍ഭത്തിന്റെയും വിശദവിവരം അതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കാണാം

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 3.34.0 released on 2019, സെപ്റ്റംബർ 10.

App is translated

This app is available in your language.