ഗ്നോം ഭൂപടങ്ങള്‍

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക

ഭൂപടങ്ങള്‍ താങ്കള്‍ക്കു ലോകത്തിലെ എല്ലായിടത്തെയും ഭൂപടങ്ങളിലേക്കു പ്രവേശനം നല്‍കുന്നു. ഇത് താങ്കള്‍ അന്വേഷിക്കുന്ന സ്ഥലം നഗരമോ തെരുവൊ തിരയുന്നതിലൂടെ പെട്ടന്നു തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ സുഹൃത്തിനെ കാണുവാന്‍ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു.

ഭൂപടങ്ങള്‍ സഹകരണപരമായ OpenStreetMap ന്റെ ശേഖരിച്ചു് വചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളും വസ്തുതകളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ലോകത്തിലെ എല്ലായിടത്തിലേയും നൂറുകണക്കിനു ആളുകള്‍ ചേര്‍ന്നുണ്ടക്കിയതാണത്.

Get involved

Explore the interface

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 2021, സെപ്റ്റംബർ 18.

Partially translated

Some parts of this app are available in your language.