ഗ്നോം സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍

ഗ്നോമിന് വേണ്ടിയുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ മാനേജർ

പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും സിസ്റ്റം വിപുലീകരണങ്ങളും കണ്ടെത്താനും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും നിലവിലുള്ള ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷനുകളെ നീക്കംചെയ്യുന്നതിനും സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനുമുള്ള ഉപയോഗപ്രദമായ വിവരണങ്ങളും ഒന്നിലധികം സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളും ഉപയോഗിച്ച്ഫീച്ചർ ചെയ്തതും ജനപ്രീതിയാർജ്ജിച്ചതുമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഗ്നോം സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വിഭാഗങ്ങളുടെ പട്ടിക ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയോ തിരയുന്നതിലൂടെയോ കണ്ടെത്താനാകും. ഓഫ്‌ലൈൻ നവീകരണം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം നവീകരിക്കാനും ഇത് അനുവദിക്കുന്നു.

Get involved

Explore the interface

അവലോകന പട്ടിക
വിശദാംശ പട്ടിക
വിശദാംശ പട്ടിക
ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിൻ്റെ പട്ടിക
പുതുക്കലുകളുടെ പട്ടിക
പുതുക്കലുകളുടെ പട്ടിക
പുതുക്കിയതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 2021, സെപ്റ്റംബർ 17.

Partially translated

Some parts of this app are available in your language.