കാലാവസ്ഥ

കാലാവസ്ഥയുടെ നിഅയും പ്രവചനവും കാണിക്കുക

നിങ്ങളുടെ നഗരത്തിലെയോ, ലോകത്തെ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്തിന്റെയോ ഇപ്പോഴത്തെ കാലവസ്ഥയെ നിരീക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രയോഗം.

വ്യത്യസ്ത ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്നത്തെയും നാളത്തെയും മണിക്കൂർ തോറുമുള്ള വിവരങ്ങളുൾപ്പടെ ഏഴു ദിവസത്തേക്കുള്ള സമഗ്രമായ പ്രവചനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 2021, സെപ്റ്റംബർ 21.

Partially translated

Some parts of this app are available in your language.