ഡിസ്ക് യൂസേജ് അനലൈസർ

ഫോൾഡറുകളുടെ വ്യാപ്തിയും ഡിസ്കില്‍ ലഭ്യമായ സ്ഥലവും പരിശോധിയ്ക്കുക

താങ്കളുടെ ഡിസ്ക് ഉപഭോഗവും ലഭ്യമായ സ്ഥലവും നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാനുള്ള ഒരു ലളിതമായ പ്രയോഗം.

ഡിസ്ക് യൂസേജ് അനലൈസറിനു് പ്രത്യേക ഫോൾഡറുകൾ, സംഭരണ ഉപകരണങ്ങൾ, ഓൺലൈൻ അക്കൗണ്ടുകൾ എന്നിവ പരതാൻ സാധിക്കും. അത് ഓരോ ഫോൾഡറിന്റേയും വൃക്ഷരൂപത്തിലും ചിത്രരൂപത്തിലുമുള്ള മാതൃകകൾ നൽകുന്നതുവഴി, ഡിസ്കിലെ സ്ഥലം എവിടെയാണ് നഷ്ടമാകുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയൽ എളുപ്പമാക്കുന്നു.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 2021, സെപ്റ്റംബർ 21.

Partially translated

Some parts of this app are available in your language.