ഗ്നോം ക്ലോക്കുകൾ

ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള സമയം കാണിയ്ക്കുന്ന ക്ലോക്കുകൾ, അലാറങ്ങൾ, സ്റ്റോപ്പ്‌വാച്ച്, ടൈമര്‍ എന്നിവയും

ലളിതവും മികച്ചതുമായ ഒരു ക്ലോക്ക് പ്രയോഗം. ലോകത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ ക്ലോക്കുകൾ, അലാറങ്ങൾ, സ്റ്റോപ്‌വാച്ച്, ടൈമർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നത്.

ലക്ഷ്യങ്ങൾ:

  • ലോകത്തുള്ള വിവിധ നഗരങ്ങളിലെ സമയം കാണിക്കുക
  • നിങ്ങളെ ഉണർത്താൻ അലാറങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുക
  • കഴിഞ്ഞുപോയ സമയം ഒരു കൃത്യതയാർന്ന സ്റ്റോപ്‌വാച്ച് ഉപയോഗിച്ച് അളക്കുക
  • നിങ്ങളുടെ ആഹാരം കൃത്യമായി പാകം ചെയ്യാനായി ടൈമറുകൾ ക്രമീകരിക്കുക

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 40.0 released on 2021, മാർച്ച് 23.

Partially translated

Some parts of this app are available in your language.