ഗ്നോം മിഴി

ചിത്രങ്ങള്‍ കാണുകയും തിരിക്കുകയും ചെയ്യുക

ഗ്നോം പണിയിടത്തിലെ ഔദ്യോഗിക ചിത്രദർശിനിയാണ് ഐ ഓഫ് ഗ്നോം. അത് ഗ്നോമിന്റെ GTK+ കെട്ടും മട്ടുമായി ചേർന്നുനിൽക്കുകയും, ഒറ്റയ്ക്കുള്ളതോ, കൂട്ടത്തിലുള്ളതോ ആയ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനത്തിനുവേണ്ടി നിരവധി ചിത്രതരങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഐ ഓഫ് ഗ്നോം ചിത്രങ്ങളെ പൂർണ്ണവലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു സ്ലൈഡ്‌ഷോ രീതിയിൽ കാണുവാനും ഒരു ചിത്രത്തെ പണിയിട പശ്ചാത്തലമായി ക്രമീകരിക്കുവാനും അനുവദിക്കുന്നു. ഇത് കാമറ ടാഗുകൾ വായിച്ച് താങ്കളുടെ ചിത്രങ്ങളെ ശരിയായ പോർട്രെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ക്രമീകരണത്തിൽ തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 2021, സെപ്റ്റംബർ 18.

App is translated

This app is available in your language.