ഗ്നോം ഫോണ്ടുകൾ

നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തില്‍ അക്ഷരസഞ്ചയങ്ങള്‍ കാണുക

ഗ്നോം ഫോണ്ട് വ്യൂവർ താങ്കളുടെ കംപ്യൂട്ടറിൽ ചേർത്തിിക്കുന്ന അക്ഷസഞ്ചയങ്ങളെ താങ്കളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി നഖചിത്രങ്ങളായി പ്രദർശ്ശിപ്പിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും നഖചിത്രം തിരഞ്ഞെടുത്താൽ അക്ഷയസഞ്ചയം വിവിധ വലുപ്പങ്ങളിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുക എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണദൃശ്യം കാണിക്കുന്നതാണ്.

ഗ്നോം ഫോണ്ട് വ്യൂവർ .ttf അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത പുതിയ ഫോണ്ട് ഫയലുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നു. ഫോണ്ടുകിൽ ഒന്നുകിൽ താങ്കളുടെ മാത്രം ഉപയോഗത്തിനായി മാത്രം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ലഭ്യമാക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 2021, സെപ്റ്റംബർ 21.

Partially translated

Some parts of this app are available in your language.